Sporthotel Zátoň
 • Česky
 • Deutsch
 • English

tel: +420 380 709 110

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Smluvní vztah

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o ubytování a upravují obecná práva a povinnosti mezi ubytovaným (dále jen „klient“) a Sporthotelem Zátoň, provozovaném společností ISEP s.r.o., IČ: 251 55 997, se sídlem Zátoňské Dvory 1, Větřní PSČ 382 11, zapsané v OR, vedeném na Okresním soudě v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6460 (dále jen „ubytovatel“). Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o ubytování, uzavřenou mezi ubytovatelem a klientem a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve smlouvě o ubytování, respektive písemném potvrzení rezervace ubytovatele a/nebo jejich přílohách.

 Článek II.

Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o ubytování

2.1    Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování a další služby s tím související klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.sporthotel-zaton.cz a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2.2    Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.sporthotel-zaton.cz nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.3    Ubytovatel po obdržení klientovy Objednávky zašle klientovi po ověření kapacit a dalších podmínek e-mailové potvrzení přijetí Objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele (dále jen „Rezervace“), kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a služeb, platební podmínky a pokyny k platbě s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob, typ pokoje, vyčíslení případných slev a pojištění storno-poplatků (bylo-li sjednáno).

2.4    Klient v případě akceptace doručené Rezervace ubytovatele je povinen uhradit požadovanou zálohu dle platebních podmínek uvedených v Rezervaci.

2.4.1 Záloha:

Byl-li ubytovatelem v platebních podmínkách Rezervace stanoven požadavek na uhrazení zálohy, je smlouva uzavřena dnem připsání zálohy na účet ubytovatele. Neuhradí-li klient ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že klient podmínky Rezervace neakceptoval a smlouva o ubytování nebyla uzavřena, přičemž marným uplynutím posledního dne lhůty pro úhradu zálohy není ubytovatel Rezervací nadále vázán.

2.4.2 Potvrzení rezervace:

Okamžikem uhrazení požadované zálohy dle Rezervace, se rezervace ubytování a služeb stává ubytovatelem potvrzenou a garantovanou. Ubytovatel zasílá klientovi e-mailové potvrzení o přijetí zálohy a tímto uzavření smlouvy. Okamžikem doručení Potvrzení rezervace klientovi se ubytovatel zavazuje klientovi poskytnout ubytování a služby v rozsahu a za podmínek v Potvrzení rezervace uvedeném.

2.5    Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání (zejména zjevně nepřiměřená cena ubytování a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

Článek III.

Platební podmínky

3.1    Požaduje-li ubytovatel zálohu na objednané služby, je klient povinen tuto zálohu ubytovateli řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě (Rezervaci) uvedené; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha řádně uhrazena, vyhrazuje si ubytovatel právo zrušit potvrzenou objednávku.

3.2    Klient se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti, není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů od jeho vystavení.

3.3    Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet ubytovatele, uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

3.4    Nedodržením lhůty pro úhradu zálohy dle platebních podmínek Rezervace, není smlouva o ubytování uzavřena a klient ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoli nároky.

3.5     Klient se zavazuje uhradit celkovou cenu za ubytování, služby a konzumaci v hotelové restauraci a baru nejpozději v den odjezdu. Z celkové ceny za ubytování bude odečtena záloha, uhrazená při rezervaci ubytování.

Článek IV.

Cena

4.1    Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a pro počet osob uvedených v Rezervaci. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena objednaných služeb. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena s případnými poskytnutými slevami včetně daní a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

4.2    Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.),
 • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,
 • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty a/nebo poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Článek V.

Změny v rezervaci

5.1 V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi ubytování a/nebo službu dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jiné ubytování a/nebo náhradní službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednanému ubytování a/nebo službě nebo poskytnout stejné ubytování a/nebo službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby a jedná-li se o změnu týkající se ubytování, od smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od celé smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se smlouvou. Na plnění vrácená dle tohoto odstavce se nevztahují ustanovení těchto VOP o storno-poplatku.

Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena nebo v případě ubytování neodstoupí od smlouvy ve lhůtě do 5 dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.

5.2    V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby, a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

5.3    V případě, že si klient objednal konkrétní typ pokoje byla mu doručena Rezervace, bude mu účtována cena ubytování dle Rezervace i v případě, že mu bude poskytnut typ pokoje vyšší kategorie.

5.4    Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodů rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

Článek VI.

Zrušení rezervace a storno-poplatek

6.1    Smluvní strany se dohodly, že klient má právo kdykoli před nástupem na ubytování smlouvu o ubytování vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů podstatného porušení povinností ubytovatele nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele z důvodů porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek.

6.2    Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení účinné výpovědi klienta do dne nástupu na ubytování, určené v Rezervaci. Výše storno-poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v Rezervaci.

 • 22 a více dnů před sjednaným prvním dnem ubytování nejsou účtovány žádné storno poplatky,
 • od 8 do 21 dnů včetně před sjednaným prvním dnem ubytování činí storno poplatky 50% celkové ceny,
 • od 2 do 7 dnů včetně před sjednaným prvním dnem ubytování činí storno poplatky 75% celkové ceny,
 • od 1 dne včetně před sjednaným prvním dnem ubytování činí storno poplatky 100% celkové ceny,
 • po nástupu na ubytování činí storno poplatky 100% celkové ceny.

6.3    Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

6.4    Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele je klient povinen uhradit ubytovateli storno-poplatek ve výši dle těchto VOP.

Článek VII.

Pojištění storno-poplatků

7.1    Ubytovatel nabízí klientům možnost sjednání pojištění storno pobytu, jehož účelem je pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí – zrušení ubytování u ubytovatele. Právo na pojistné plnění se řídí pojistnými podmínkami, které jsou k dispozici na stránkách ubytovatele www.sporthotel-zaton.cz.

7.2    Cena pojištění (pojistné) je stanovena procentuální výší z celkové ceny uvedené v Rezervaci. Aktuální procentuální výše (pojistné) je uvedena na internetových stránkách ubytovatele www.sporthotel-zaton.cz

7.3    Pojištění storna ubytování vzniká dnem zaplacení ceny za pojištění uvedené v Rezervaci dle platebních podmínek a končí dnem uvedeným Rezervaci jako den odjezdu.

Článek VIII.

Práva a povinnosti klienta

8.1    Základními právy klienta jsou především:

 • právo na poskytnutí objednaného ubytování a služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace.
 • právo na poskytnutí informací týkajících se ubytování a služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem.
 • právo kdykoli vypovědět bez výpovědní doby smlouvu nebo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, smlouvě nebo právních předpisech České republiky.
 • právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v Rezervaci a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta.
 • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.
 • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a spolucestujících osob.

8.2    Základními povinnostmi klienta jsou zejména:

 • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.
 • povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP.
 • povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu za konzumaci v hotelové restauraci a baru v souladu s předloženými účty.
 • povinnost uhradit ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP.
 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování a čerpání služeb ve Sporthotelu Zátoň. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných klientů ubytovatele, je ubytovatel oprávněn klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.
 • povinnost klienta chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytování a/nebo služeb jiných klientů ubytovatele.
 • povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám nebo osoby ho provázející.
 • klient (ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba) odpovídá za dodržování povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany fyzických osob uvedených v Potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících.

Článek IX.

Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

9.1    Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9.2    Informace o mimosoudním řešení sporů- Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský a Vysočina, se sídlem Mánesova 1803/3A, 370 01 České Budějovice.

Článek X.

Ostatní ustanovení

10.1   Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 14:00 hod. dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen uvolnit pokoj v poslední den ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 11:00 hod. Výjimkou je late check out za poplatek stanovený platným ceníkem. V případě prodlení s předáním pokoje, je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi za každou započatou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

10.2   Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

10.3   Parkovací plocha Sporthotelu Zátoň, není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím.  

10.4   Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zpracováním osobních údajů pro tyto účely“ v rezervačním formuláři umístěném na webové stránce www.sporthotel-zaton.cz (dále jen „rezervační formulář“) a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.sporthotel-zaton.cz  pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho vůle klient potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím požadované informace, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www. sporthotel-zaton.cz ) jsou pravdivé a správné, že byl poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů, zejména o tom, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), resp. seznámil se s obsahem Informací [KB1] ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www. sporthotel-zaton.cz, a uděluje na základě předchozího poučení svůj souhlas:

 • se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ubytovatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem ubytovatel uzavře příslušnou smlouvu dle § 6 Zákona o ochraně osobních údajů, včetně zpřístupnění a předání poskytnutých údajů těmto zpracovatelům a osobám dle § 14 Zákona o ochraně osobních údajů spolupracujícím s ubytovatelem na základě smlouvy, a to
  • v rozsahu údajů jeho jména, příjmení, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy jím uvedených v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www. sporthotel-zaton.cz)
  • na dobu neurčitou, resp. do odvolání či odmítnutí jeho souhlasu, resp. vyslovení jeho nesouhlasu,
  • pro účely obchodní a marketingové, zejm.  nabízení obchodu, služeb, produktů a informování o akcích a aktivitách ubytovatele, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „Zákon o službách IS“);
 • s využíváním podrobností elektronického kontaktu, který uvedl v rezervačním formuláři (či jiném prokazatelném projevu jeho vůle obsahujícím tuto informaci, není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www. sporthotel-zaton.cz ), za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu Zákona o službách IS (tj. se zasíláním obchodních sdělení klientovi prostřednictvím elektronických prostředků ubytovatelem), která budou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků, služeb, produktů a aktivit ubytovatele.

10.5 Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li Objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky www.sporthotel-zaton.cz  pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem Informací ke zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na webové stránce www. sporthotel-zaton.cz a byl tak ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů. 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1  Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

11.2  Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

11.3  Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www. sporthotel-zaton.cz a bez dalšího zaslána klientovi, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.

11.4  Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

11.5  V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

11.6  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2017.